אונדזער ניגונדל

 

Undzer nigundl

Notre mélodie

Robyn_Helzner.jpg
Robyn Helzner Trio
Miriam_Dvorin.jpg
Miriam Dvorin

האָבן מיר אַ ניגונדל  Hobn mir a nigendl Nous avons une mélodie
אין נחת און אין פֿריידן  In nakhes un in freydn, De joie et de fêtes,
זינגע מיר עס  Zingen mir es, Nous la chantons,
זינגע מיר עס  Zingen mir es, Nous la chantons,
קלינגט עס אַזוי שיין  Klingt es azoy sheyn. Elle sonne si bien.
דאָס האָט נאָך געזונגען  Dos hot nokh gezungen Grand-mère avec Grand-père
די באָבע מיטן זיידן  Di bobe mitn zeydn La chantaient déjà
ווען זיי זייַנען קינדער נאָך געווען  Ven zey zaynen kinder nokh geven. Quand ils étaient encore enfants.
 
אוי אוי אוי אָט אַזוי זשע  Oy oy oy ot azoy zhe Oy oy oy tout à fait comme ça
ווי דער ניגון קלינגט אַצינדער  Vi der nign klingt atsinder, Comme la mélodie résonne maintenant,
אַזאַ פֿריילעכס  Aza freylekhs, Si joyeuse,
אַזאַ פֿריילעכס  Aza freylekhs, Si joyeuse,
זינגט זשע קינדער  Zingt zhe kinder! Chantez, les enfants !
אָט אַזוי זשע  Ot azoy zhe Tout à fait comme ça,
ווי דער ניגון קלינגט אַצינדער  Vi der nign klingt atsinder, Comme la mélodie résonne maintenant,
אַזאַ פֿריילעכס לאָמיר אַלע גיין  Aza freylekhs lomir ale geyn! Si joyeuse, allons-y tous !
 
האָבן מיר אַ ניגונדל  Hobn mir a nigendl Nous avons une mélodie
זינגען מיר צוזאַמען  Zingen mir tsuzamen, Nous la chantons ensemble,
זינגע מיר עס  Zingen mir es, Nous la chantons,
זינגע מיר עס  Zingen mir es, Nous la chantons,
קלינגט עס אַזוי שיין  Klingt es azoy sheyn. Elle sonne si bien.
דאָס האָט נאָך געזונגען  Dos hot nokh gezungen Papa avec Maman
דער טאַטע מיט דער מאַמען  Der tate mit der mamen La chantaient déjà
ווען זיי זייַנען קינדער נאָך געווען  Ven zey zaynen kinder nokh geven Quand ils étaient encore enfants.
 
האָבן מיר אַ ניגונדל  Hobn mir a nigendl Nous avons une mélodie
אין מזל און אין ברכה  In mazel un in brokhe, De bonheur et de bénédiction,
זינגע מיר עס  Zingen mir es, Nous la chantons,
זינגע מיר עס  Zingen mir es, Nous la chantons,
קלינגט עס אַזוי שיין  Klingt es azoy sheyn. Elle sonne si bien.
דאָס האָט נאָך געזונגען  Dos hot nokh gezungen Toute la famille
די גאַנצע משפחה  Di gantse mishpokhe La chantait déjà
ווען זיי זייַנען קינדער נאָך געווען  Ven zey zaynen kinder nokh geven. Quand ils étaient encore enfants.
 

Paroles et musique : Nokhem Shternheim

Accueil  Contact  Liens