טאָג אײַן טאָג אױס

 

Tog ayn tog oys

 

Jour après jour

Shmuel_Rudenski.jpg
Shmuel Rudenski
        Vira_Lozinsky.jpg Vira Lozinsky

Golde :איז דאָס מײַן מײדעלע דאָס קלײנע?  Iz dos mayn meydele, dos kleyne?  Est-ce là ma petite fille ?
 איז עס דאָס ײנגעלע איך זע?  Iz es dos yingele ikh ze?  Est-ce ce garçon que je vois ?
Tevye :גיב נאָר אַ קוק װי שױן דערװאַקסן זענען זײ!  Gib nor a kuk vi shoyn dervaksn zenen zey!  Regarde donc comme ils ont vite grandi !
Golde :װען איז זי אַזױ שײן געװאָרן?  Ven iz zi azoy sheyn gevorn?  Quand est-elle devenue si belle ?
 װען איז ער אױסגעװאַקסן הױך?  Ven iz er oysgevaksn hoykh?  Quand est-il devenu si grand ?
Tevye :ערשט נעכֿטן האָבן זײ געשפילט אין הױף!  Ersht nekhtn hobn zey geshpilt in hoyf!  Avant-hier encore, ils jouaient dans la cour !
 
Tous :טאָג אײַן טאָג אױס, טאָג אײַן טאָג אױס,  Tog ayn tog oys, tog ayn tog oys,  Jour après jour, jour après jour,
 דאָס איז אונדזער לױן,  Dos iz undzer loyn!  C’est notre récompense,
 ס׳קערנדל האָט געגעבן בלומען,  S’kerndl hot gegebn blumen  La graine a donné des fleurs,
 און איבער נאַכֿט װאַקסט אױס אַ בױם.  Un iber nakht vakst oys a boym.  Et en une nuit un arbre a poussé.
 טאָג אײַן טאָג אױס, טאָג אײַן טאָג אױס,  Tog ayn tog oys, tog ayn tog oys  Jour après jour, jour après jour,
 דאָס איז דײַן באַשערט.  Dos iz dayn bashert.  C’est ton destin.
 לױפֿן די יאָרן נאָך אַנאַנדער,  Loyfn di yorn nokh anander,  Les années filent l’une après l’autre,
 טראָגן זײ פֿרײדן מיט אַ טרער.  Trogn zey freydn mit a trer.  Elles apportent joies et peine.
 
Golde :זאָל איך מיט עצות זיי פֿאַרזאָרגן?  Zol ikh mit eytses zey farzorgn?  Dois-je leur donner des conseils ?
 זאָל איך זיי העלפֿן , זאָג?  Zol ikh zey helfn efsher, zog?  Dis, peut-être devrai-je les aider ?
Tevye :גאָט העלפֿט זײ יעדערן פֿרימאָרגן טאָג בײַ טאָג.  Got helft zey yedern frimorgn, tog bay tog.  Que Dieu les aide chaque matin, jour après jour.
Pertshik :זיי זעען אויס ווי נײַ-געבוירן,  Zey zeyen oys vi nay-geboyrn.  Ils ont l’air de nouveau-nés.
Hodl :פּונקט ווי אַ נײַ פּאָרפֿאָלק זעט אויס.  Punkt vi a nay porfolk zet oys.  Ils ont tout à fait l’air d’un jeune couple.
Pertshik & Hodl :איז נאָך אַ חופּה דאָ פֿאר אונדז, נאָר בלויז?  Iz nokh a khupe do far undz nor bloyz?  Y aura-t-il seulement encore un dais nuptial pour nous ?

De la scène du mariage du Violon sur le toit, cette chanson est plus connue sous son titre anglais Sunrise, sunset

Accueil  Contact  Liens