!סקריפּ כלי־זמרל

 

Skrip klezmerl!

 

Joue, musicien !

Aaron_Lebedeff.jpg
Aaron Lebedeff
  KCB.jpg
Klezmer Conservatory Band
  SBA.jpg
Shtetl Band Amsterdam

זאָל זײַן שטיל!  Zol zayn shtil!  Silence !
סקריפּ, כלי־זמרל, סקריפע,  Skrip, klezmerl, skripe  Joue, musicien, joue, (littéralement : gratte)
שפיל אַ פֿרײלעכֿס צו דער חופה.  Shpil a freylekhs tsu der khupe.  Joue un air joyeux pour la noce.
ס׳לײַכֿט אַ יעדער פנים  S'laykht a yeder ponim  Que s’éclaire le visage
פֿון די מחותנים,  Fun di mekhutonim  Des beaux-parents,
צו דער חופה לאָמיר גײן!  Tsu der khupe lomir geyn!  Allons à la noce !
 
קלאַפּ פײַקלער אין די טאצן,  Klap paykler in di tatsen,  Percussioniste, frappe les cymbales,
פידלער זאָלן סטרונעס פלאַצן,  Fidler zoln strunes platsn  Violoniste, que les cordes claquent,
פרײלעך זײַנען אַלע  Freylekh zenen ale  Tous se réjouissent ;
קוקט נאָר אָן די כלה,  Kukt nor on di kale,  Regardez donc la mariée,
זי איז מלא־חן!  Zi iz mole kheyn!  Elle est si gracieuse !
 
אױפֿצוציען קינדער, אָט דאָס איז אַ װאונדער  Oyftsutsien kinder, ot dos iz a vunder  Élever des enfants, ça c’est un exploit
פֿיל מער װי געבױרן זײַן אַלײן.  Fil mer vi geboyrn zayn aleyn.  Bien plus que simplement mettre au monde.
איך האָב דאָך טאָג און נאַכֿט,  Ikh hob dokh tog un nakht,  Nuit et jour
קײן אױג ניט צוגעמאַכֿט  Keyn oyg nit tsugemakht  Je n’ai fermé l’œil
ביז איך האָב דערלעבט דיך גרױס צו זען.  Biz ikh hob derlebt dikh groys tsu zen.  Jusqu’à te voir devenu grand.
 
כֿ׳װעל טרינקען װי אַ פֿיש,  Kh'vel trinken vi a fish,  Je vais boire comme un poisson
און װעל טאַנצן בײַ דער חופה.  Un vel tantsn bay der khupe.  Et danser devant le dais nuptial.
איך זאָג עס יאַסנע װעיאַװנע:  Ikh zog es yasne veyavne:  Je le dis haut et clair :
כֿ׳װעל שפרינגען אױפֿן טיש  Kh'vel shpringen oyfn tish  Je vais sauter sur la table
און קאָמאַנדעװען װי אַ מחותן אַ גלאַװנער!  Un komandeven vi a mekhutn a glavner!  Et m’en donner à coeur joie en tant que beau-père principal !
 
אױ אױ שטאַרקער בעסער מאַכֿט דאָס רעדל גרעסער!  Oy oy shtarker beser makht dos redl greser!  Oh, oh, plus fort ! Mieux ! Élargissez le cercle !
אױ אױ נעמט אַרײַן די כלה אין דעם קאָן!  Oy oy nemt arayn di kale in dem kon!  Oh, oh, faites entrer la mariée dans la ronde !
 
קוקט נאָר אָן די מומע לאה,  Kukt nor on di mume Leye,  Regardez la tante Léah,
זי זאָגט יעדערן אַ דאה.  Zi zogt yedern a deye.  Elle dit à chacun ce qu’il doit faire.
און די מומע מאַשע  Un di mume Mashe  Et la tante Masha,
לאָזט ניט שפײַען אין קאַשע  Lozt nit shpayen in kashe  Qui ne se laisse pas marcher sur les pieds*,
שטופט זיך אױבן אָן.  Shtupt zikh oybm on.  Elle se fraye un chemin [vers le buffet].
 
אױ לעבענדיק, לעבענדיק!  Oy, lebendik, lebendik!  Oh, plus vif, plus vif !
אַ מחיה!  A mekhaye!  Quel plaisir !
מזל־טובֿ! מזל־טובֿ!  Mazel Tov! Mazel Tov!  Félicitations, félicitations !
 
*littéralement : qui ne laisse pas cracher dans la farine de sarrasin
Accueil  Contact  Liens