טשיריבים, טשיריבאָם

 

Tshiribim, tshiribom

 

Chiribim, chiribom

the-barry-sisters.jpg The Barry Sisters

לאָמיר זינגען קינדערלעך אַ זעמערל צוזאַמען  Lomir zingen kinderlekh a zemerl tsuzamen,  Chantons, les enfants, une chanson ensemble,
אַ ניגונדל, אַ פֿרײלעכן מיט װערטעלעך װאָס גראַמען.  A nigendl a freylikhn mit vertelekh vos gramen.  Une mélodie joyeuse avec des mots qui riment.
די מאַמע קאָכֿט אַ לאָקשן זופּ מיט קאַשע און מיט קנײדלעך  Di mame kokht a lokshen zop mit kashe un mit kneydlekh.  Maman fait cuire un bouillon de pâtes avec de l’orge et des kneydlekh*.
קוםט דער יום־טובֿ חנוכה װעלן מיר שפּילן זיך אין דרײדלעך.  Kumt der yontef Pirem, veln mir shpiln zikh in dreydlekh!  Vienne la fête de Pourim**, nous jouerons à la toupie !
 
טשיריבים, טשיריבאָם…  Tshiribim, tshiribom…  Chiribim, chiribom…
 
אַמאָל איז אונדזער רבינו געגאַנגען אונטער װעגן  Amol iz undzer rebeniu gegangen unter vegn  Une fois notre cher rabbin était parti en chemin
מיט אַמאָל הײבט אָן צו פליוכֿען אָנגיסן אַ רעגן.  Mit amol heybt on tsu pliukhen ongisn a regn.  Lorsqu’il se mit à pleuvoir et à tomber de l’eau à verse.
שרײַט דער רבי צו דער כֿמאַרע: "הער אױף גיסן װאַסער!"  Shreyt der rebbe tsu der khmare: "Her oyf gisn vaser!"  Le rabbin crie au nuage : "Arrête de verser de l’eau !"
זײַנען אַלע חסידים טרוקן אַרױס נאָר דער רבי איז אַרױס אַ נאַסער.  Zaynen ale khsidim trukn aroys, nor der rebbe iz aroys a naser.  Tous les hasidim*** sont restés secs, seul le rabbin est trempé.
 
מע זאָגט אַז אין דעם שטעטל כֿעלעם לעבן נאָר נאַראָנעם  Me zogt az in dem shtetl Khelem lebn nor naronim.  On dit que dans la ville de Chelm il n’y a que des imbéciles.
אויב מיר זײַנען די קלוגע האָבן מיר אַ שיינעם פנים!  Oyb mir zaynen di klige, hobn mir a sheynem ponim!  Si nous étions plus intelligents, nous aurions plus belle figure !
די כֿעלמער לאַכן טאָג און נאַכט, אױף צו להכעיס די גזלנים,  Di khelmer lakhn tog un nakht aftslokhes di gazlonim,  Les habitants de Chelm rient jour et nuit et se moquent des brigands,
נו זאָגט זשע װער איז נאַריש און ווער זײַנען די חכֿמים?  Nu, zogt zhe ver iz narish, un ver zaynen di khakhomim?  Alors, dites-moi, qui est stupide et qui sont les sages ?
 
* boulettes de pain azyme
** ou Hanoucca ? Le jeu du dreydl est associé à Hanoucca.
*** Juifs pieux, disciples du rabbin


Accueil  Contact  Liens