יאָסעלע דער כלי־זמר

 

Yosele der klezmer

 

Yosele le musicien

Theodore_Bikel3.jpg Theodore Bikel

Prononciation : standard poylish

אַז יאָסעלע דער כלי־זמר שפּילט אױף אַ שׂמחה,  Az Yosele der klezmer shpilt oyf a simkhe,  Quand Yosele le musicien joue à une fête,
טאַנצט די חבֿרה װי אַ כװאַליע אין ים.  Tantst di khevre vi a khvalye in yam.  Toute la compagnie danse comme une vague dans la mer.
מע הוליעט, מע שפּרינגט און מע טאַנצט און מע זינגט!  Me hulyet, me shpringt in me tantst in me zingt!  On s’amuse, on saute et on danse et on chante !
אײַ די די דײַ…  Ay di di day…  Aïe di di daï…
 
ער שפּילט מיט זײַן פֿידל אין רעדל,  Er shpilt mit zayn fidl in redl,  Il joue de son violon en dansant en cercle,
און ער העלפֿט דעם מאַרשעליק צום גראַם.  In er helft dem marshelik tsim gram.  Et il donne la réplique à l’animateur.
און װען יאָסעלע נעמט זיך צו זײַן פֿידל,  In ven Yosele nemt zikh tsi zayn fidl,  Et quand Yosele reprend son violon,
טאַנצן אױך די כֿװאַליעס אין ים.  Tantsn oyekh di khvalyes in yam.  Même les vagues dansent dans la mer.
 
זײַן שותּף פֿײַפֿט אױפֿן פֿײַפֿל,  Zayn shitef fayft oyfn fayfl,  Son partenaire souffle dans un pipeau,
און בערל ציט אַ שטרונע אױפֿן באַס.  In Berl tsit a strine oyfn bas.  Et Berl pince une corde de la contrebasse.
און אַז יאָסעלע נעמט זיך צו זײַן פֿידל,  In az Yosele nemt zikh tsi zayn fidl,  Et quand Yosele reprend son violon,
טאַנצן אױך די שװעלן אין גאַס.  Tantsn oyekh di shveln in gas.  Même les pavés dansent dans la rue.
 
באָבע זײדע גײן אין דעם ברוגז טאַנץ,  Bube, zeyde geyn in dem broygez tants,  Les grands-parents entament la danse de la dispute,*
חתן כלה פליעסקען מיט די הענט.  Khusen kale plyesken mit di hent.  Les mariés frappent dans leurs mains.
און אַז יאָסעלע נעמט זיך צו זײַן פֿידל,  In az Yosele nemt zikh tsi zayn fidl,  Et quand Yosele reprend son violon,
טאַנצן אױך די שאָטנס אױף די װענט.  Tantsn oyekh di shotns oyf di vent.  Même les ombres dansent sur les murs.

* danse traditionnelle de mariage
Auteur Naftali Gross, compositeur Lazar Weiner,
Accueil  Contact  Liens